İşveren Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek işveren hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. İşveren Sorumluluk ürününde aşağıda belirtilen rizikolar ayrıca teminata dahil edilebilir;

  • İşveren sorumluluk poliçesi İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında,
  • İşveren Sorumluluk Poliçesi İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, meydana gelen iş kazaları,
  • İşveren Sorumluluk poliçesi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları.
  • İşveren Sorumluluk, Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri
  • İşveren Sorumluluk, Manevi tazminat talepleri